Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołobrzegu jest partnerem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2016-2020 projektu pod nazwą "Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej".

Projekt zakłada wytworzenie usług świadczonych drogą elektroniczną celem poprawy dostępności, jakości i efektywności świadczeń zdrowotnych realizowanych przez 28 podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON.

W ramach Projektu przewiduje się uruchomienie niżej wymienionych e-usług:

  • udostępnienie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) celem poprawy dostępności do danych medycznych oraz jej wymianę z innymi uprawnionymi podmiotami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • e-Rejestracja celem poprawy efektywności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  • e-Analizy celem optymalizacji zarządczej po stronie podmiotów leczniczych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej (typ usługi A2A) – funkcjonalnie powiązanej z usługą e-Rejestracji.

Porozumienie o dofinansowanie projektu zostało podpisane w dniu 19.06.2020 r. przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwo Oborny Narodowej.

Nakłady inwestycyjne:

68 649 495,40 zł, w tym:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 57 783 099,14 zł
Budżet państwa: 10 494 224,68 zł
Inne krajowe środku publiczne: 372 171,58 zł

Okres realizacji:

od 01.06.2020 roku do 29.11.2022 roku