1.   Jeśli lekarz w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego (wizyta osobista pacjenta, wizyta domowa u pacjenta, teleporada) uzna, że dla prawidłowego leczenia/zdiagnozowania, pacjent wymaga wykonania niezbędnych badań diagnostycznych, wystawia zlecenie na określone badania.
2.   Zlecenie na wykonanie badań dodatkowych, w przypadku wizyty bezpośredniej, pacjent otrzymuje od lekarza podczas tej wizyty. W przypadku teleporady, zlecenie na wykonanie badań diagnostycznych będzie do odbioru przez pacjenta w Punkcie rejestracyjno-informacyjnym Przychodni.
3.   Zlecenie na określone badania laboratoryjne może wydać uprawniona pielęgniarka/położna.
4.   Zlecenie na badania laboratoryjne pacjent realizuje w Punkcie pobrań materiału do badań laboratoryjnych znajdującego się w budynku nr 5 na terenie Przychodni, który jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 11.30, z zastrzeżeniem ust. 4.
5.   W przypadku konieczności wykonania badań laboratoryjnych na „CITO” poza godzinami funkcjonowania Punktu pobrań, o którym mowa w ust. 4 lub konieczności wykonania badań, które nie są realizowane przez laboratorium, do którego należy w/w Punkt pobrań, pacjent wykonuje zlecone badania laboratoryjne w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.
6.   Pacjent w Punkcie pobrań znajdującym się na terenie Przychodni lub w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu przedstawia wydane przez lekarza/uprawnioną pielęgniarkę zlecenie na wykonanie badań laboratoryjnych. Po dokonaniu poboru materiału do badań, pacjent otrzymuje informację o terminie odbioru wyników badania oraz formy udostępnienia tych wyników.
7.   Wyniki badań laboratoryjnych są do odbioru przez pacjenta w ustalonym terminie w następujący sposób:
      a)  osobiście w Punkcie pobrań na terenie Przychodni lub w laboratorium Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu - w formie wydruku papierowego,
      b)  za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej przez podmiot, do którego należy Punkt Pobrań na terenie Przychodni.
8.   Zlecenie na badania obrazowe wystawia lekarz w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego według zasad określonych w ust. 1 – 2.
9.   Zlecenie na badania diagnostyczne z zakresu rentgenodiagnostyki (RTG), ultrasonografii (USG) realizowane są:
     a)  w Pracowni RTG znajdującej się na terenie Przychodni, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, z zastrzeżeniem pkt. b,
     b)  w przypadku konieczności wykonania badań diagnostycznych na „CITO” poza godzinami funkcjonowania Pracowni RTG, o której mowa w pkt. a lub konieczności wykonania badań, które nie są realizowane przez tę Pracownię RTG, pacjent wykonuje zlecone badania RTG w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu,
     c)  w Pracowni USG znajdującej się na terenie Przychodni, we wtorki w godz. 8.00 – 11.00 i środy w godz. 15.00 – 18.00, po uprzedniej rejestracji osobistej lub telefonicznej, z zastrzeżeniem pkt. d.
     d)  w przypadku konieczności wykonania badań diagnostycznych na „CITO” poza dniami i godzinami funkcjonowania Pracowni USG, o której mowa w pkt. c lub konieczności wykonania badań, które nie są realizowane przez tę Pracownię USG, pacjent wykonuje zlecone badania USG w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.
10.      Wyniki badań diagnostycznych, o których mowa w ust. 9, są do odbioru w terminie ustalonym w dniu badania w w/w pracowniach.
11.      Zlecenie na inne badania diagnostyczne, np.: EKG, spirometrię wystawia lekarz w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego. Realizacja badania następuje w ustalonym terminie w gabinecie/pracowni, która wykonuje dany rodzaj badania. Wynik badania jest do odbioru w pracowni wykonującej badanie.