1.    Wyroby medyczne to wyroby, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1267 z późn. zm.).
2.    Sposób realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne:
     1)    e-zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, a także pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub inne osoby uprawnione (art. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 357  z późn. zm.);
     2)  e-zlecenie na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może być wypisane na okres nie dłuższy niż:
          a)    12 kolejnych miesięcy, jeśli zlecenie jest wystawione i zweryfikowane w trakcie wypisania; nie można zrealizować zlecenia za miesiące, które już upłynęły,
          b)    6 kolejnych miesięcy, gdy zlecenie jest wypisane poza systemem informatycznym (na starym druku) i potwierdzone do refundacji przez NFZ;
     3)    wystawienie e-zlecenia na wyroby medyczne i potwierdzenie go przez system e-ZWM dokonuje lekarz lub osoba uprawniona do wystawiania e-zleceń, a pacjent otrzymuje wydruk w wersji papierowej;
     4)    w przypadku, gdy zlecenie na wyroby medyczne zostanie wystawione w wersji papierowej poza systemem e-ZWM (system weryfikacji zleceń) pacjent jest zobowiązany do potwierdzenia zlecenia w Oddziale Wojewódzkim NFZ; zlecenie można przekazać osobiście do dowolnie wybranego OW NFZ lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych (np. skan/email/fax);
     5)  w przypadku teleporady możliwe jest również wystawienie pacjentowi e-zlecenia na wyroby medyczne; po pozytywnej weryfikacji zlecenia, pacjentowi zostanie przekazana od wystawiającego zlecenie informacja o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (telefonicznie, SMS, e-mail); w takim przypadku realizacja zlecenia w sklepie medycznym lub aptece następuje na podstawie podania przez pacjenta otrzymanego numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta – bez wydruku papierowego zlecenia;
     6)    wyroby medyczne na podstawie wystawionego i potwierdzonego wydruku papierowego e-zlecenia można kupić w punktach, które mają umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne; są to najczęściej sklepy medyczne lub apteki; nie obowiązuje rejonizacja, pacjent decyduje, gdzie zrobi zakupy;
     7)    jeśli e-zlecenie pacjent podzieli na części zakupowe, to każdą część będzie musiał zrealizować w punkcie, w którym zostawi zlecenie;
     8)    produkty mogą różnić się ceną i jakością, można wybrać wyrób droższy niż limit refundacji i dopłacić różnicę między ceną brutto wyrobu a kwotą refundacji.