Nocna i świąteczna opieka zdrowotna realizowana jest: W dni powszednie w godz. 18.00 do 8.00. Soboty, niedziele oraz dni świąteczne całą dobę przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31 Telefon lekarza dyżurnego
94 35 30 356.

Zapisy na wizyty domowe prowadzi lekarz rodzinny w godzinach przyjęć.

INFORMACJI O TRANSPORCIE MEDYCZNYM UDZIELA LEKARZ RODZINNY.

Informacja w sprawie ratownictwa medycznego. W razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania   lub nagłego pogorszenia zdrowia powodującego   zagrożenie życia pomocy medycznej udziela Pogotowie Ratunkowe tel. 999.


W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu. Przyjmuje w gabinecie nr 302 w każdy wtorek w godz. 14-15.

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ ul. Jedności Narodowej 86/88 78 – 100 Kołobrzeg.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Henryk Dworzański Tel. 602 596 501
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa